පරීක්ෂණ උපකරණ

ඉලෙක්ට්රොනික විශ්ව පරීක්ෂණ යන්ත්රය

වෙරළ තීරය

නිදර්ශක ටැබ්ලට් පන්ච් යන්ත්‍රය

රබර් ඔරොත්තු දීමේ පරීක්ෂණ යන්ත්‍රය

Rootless Curometer

තාප වයස්ගත පරීක්ෂණ කුටිය

උල්ෙල්ඛ යන්ත්රය

අක්ෂීය සහ පාර්ශ්වීය චලන උපකරණය